Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • een webpagina: elke webpagina op deze site van de Panhardclub;
  • de Panhardclub: de bevoegde uitgever van de webpagina’s;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die een webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina. Door een webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van een webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De Panhardclub verschaft de inhoud van een webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De Panhardclub is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een webpagina of met de onmogelijkheid een webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De Panhardclub mag een webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Panhardclub is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de Panhardclub niet verantwoordelijk voor kenbaar aan een webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van een webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit een webpagina verzendt.
 9. De Panhardclub behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen een webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op een webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Panhardclub de toegang tot een webpagina monitoren.
 10. U zal de Panhardclub, diens leden, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van een webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Panhard Automobielclub Nederland